TEXTILE PERFORMANCE – ATT TÄNKA TEXTILT!

I Textile Performance tillmötesgår vi varje kunds unika önskemål och behov. Här finns inget som heter standard utan varje textil utvecklas och anpassas efter det aktuella projektet. Inom Textile Performance får du tillgång till hela vårt hantverkskunnande och erfarenhet, kunskap som förhoppningsvis bidrar till att förverkliga din målbild.

För vem      Hur vi arbetar      Fördelar      Referenser

Beroende på kund, projektets storlek och vad som efterfrågas brukar varje enskilt projekt bli ganska unikt i sitt genomförande. Man startar vanligtvis med någon form av uppstartsmöte där vi tillsammans med kunden pratar och definierar en gemensam målbild för projektet. Vad vill man uppnå designmässigt? Vilka övriga kvalitetskrav har man? Finns det lagbundna krav som skall följas? Vilken tidplan finns?

Förutom designprocessen där du själv kan vara involverad är resterande processer flöden som inte alls berör dig.

När man tillsammans formulerat ett slutmål påbörjas de olika processer som skall genomföras för att tillverka en unik produkt. Dessa är:

Vi garanterar att projektet fortskrider enligt plan och som kund blir du endast inblandad som säkerställare! När kunden godkänt framtaget design- och kvalitetprov fortlöper produktionen av den färdiga textilen. I de fall projektet kräver tester på externa testinstitut sker detta fortlöpande under utvecklingsarbetet.

Som tidigare nämnts är det av yttersta vikt att vi tillsammans skapar en gemensam målbild så vi är överens om vad som skall åstadkommas. För att nå dit brukar vi prata om de tre T:na, saker vi tycker är extra viktigt att du har funderat på innan vi ses för ett första uppstartsmöte.

Det finns ingen given handlingsplan som gäller för hur vi hanterar ett projekt. Istället brukar vi prata om tre T:n som centrala när man skall utveckla en unik textil.
Tid

Att utveckla en kundunik textil behöver inte ta längre tid än att väva fram ett standardtyg! Att involveras tidigt i ett projekt är dock den bästa medicin som finns för att undvika otrevliga överraskningar längre fram, något som ofta kostar både tid och pengar. Att som textil utvecklare vara med i ett tidigt skede gör att man får en bättre helhetsbild och förståelse för vad som skall skapas, något som gör att man då kan säkerställa att kravspecifikationen går hand i hand med ändamålet för tyget. Att ge varandra tid är således en bra garant för ett gott resultat.

Vill du veta mer om vad Textile Performance kan innebära för dig, kontakta Tobias Torsborn för mer information.

Tanke

Att som beställare ha en tydlig bild över vad man vill i sitt projekt är avgörande för att vi skall kunna tillmötesgå dina önskemål. Ju mer vi vet desto lättare har vi att göra dig nöjd! Nedan följer ett antal frågeställningar som är exempel på saker man bör bildat sig en uppfattning om innan man går in i ett projekt:

– Vad skall textilen användas till?
– Inom vilka områden/miljöer skall textilen användas?
– Vilket material vill man arbeta med?
– Är det ett mönstrat tyg man vill utveckla?
– Ytstrukturer eller annan effekt som man vill uppnå?
– Vilka färgskalor är aktuella?
– Mönsterdesign? Köper man designen eller är den egenutvecklad?
– Finns det lagkrav som måste följas i den miljö där textilen skall användas?

Detta är några av de många frågor som vi tillsammans går igenom under vårt uppstartsmöte och som tillsammans med en teknisk kravspecifikation också bildar det viktiga avgränsade område som vi sedan kan arbeta inom.

Teknik

Det mest centrala i utvecklingen av en unik textil är att veta vilken kravspecifikation som ligger till grund för tyget. Här måste exempelvis användningsområde definieras, på vad det skall sitta och hur slitaget kommer fördelas på möbeln. Kravspecifikationen sätter dessutom tydliga ramar för vad vi som producent kan använda för material och hur tyget bör vara konstruerat.

Om du är osäker på hur kravspecifikationen på din textil bör vara utformad hjälper vi självklart till att skapa en sådan. Det viktiga är att kraven är synliggjorda tidigt i processen för att undvika besvikelser längre fram.

KONTAKT

Vill du veta mer om vårt koncept Textile Performance och hur det kan vara ett verktyg för dig, kontakta Tobias Torsborn på 0765-25 18 47 eller mail tobias@bogesunds.se.